WWW.VELKELEVARE.SK


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Farský kostol

Cirkev v obci > História cirkvi v obci

Farský kostol


Veľké Leváre už roku 1397 mali kostol. Stál na najvyššom bode obce. Zmienky o ňom v dostupných materiáloch sú veľmi skromné. Podľa urbára z roku 1595 mal jednoduchú vežu, podľa kanonickej vizitácie z roku 1634 bol zasvätený Nanebovzatej Panne Márii. Bol v ňom jeden oltár a na ňom maľovaný obraz. Na veži mal hodiny a jeden neposvätený zvon. Jeho výbavu tvorili: kalich, strieborná ampulka a superpelícia.Možno predpokladať, že v ňom urobili určité úpravy evanjelici, ktorí ho po odňatí katolíkom užívali v rokoch 1595-1674. Po navrátení katolíkom prešiel najnutnejšími opravami a úpravami, po ktorých ho 16. mája 1676 znovu posvätil ostrihomský arcibiskup Juraj Selepčéni. Na mieste starého kostola dal postaviť nový veľkolepý chrám viedenský arcibiskup a kardinál Žigmund Kolonič, ktorý mal blízky vzťah k Veľkým Levárom, lebo tu bolo jeho rodové sídlo. Kostol staval v rokoch 1729-1733 architekt Peter Damiani. Náročná stavba kostola, ktorý je dominantou Veľkých Levár i okolia, trvala štyri roky. Na stavbe kostola i na jeho výzdobe sa podieľali ponajviac viedenskí majstri a umelci. Slávnostnú posviacku uskutočnil zakladateľ kostola kardinál Kolonič, ktorý posvätil aj hlavný oltár a štyri bočné oltáre. Posviacka sa konala 20. septembra 1733. Na stenách, kde bol kostol posvätený, dodnes sú konsekračné kríže. Pamiatka posviacky kostola sa slávi v obci ako hody každoročne v nedeľu po Narodení Panny Márie (8. septembra).

Kostol je zasvätený Menu Panny Márie a bol posvätený v oktáve tohoto sviatku. Možno vysloviť domnienku, že monumentálny kostol, ktorý budí dojem pútnického miesta, je pamätníkom päťdesiatročného jubilea víťazstva kresťanov nad Turkami pri Viedni v roku 1683. Pred rozhodujúcim stretnutím arcibiskup Selepčéni slúžil svätú omšu v Petržalke. Dal zhotoviť medailónky, ktoré na jednej strane mali Sedembolestnú a na druhej strane meno Mária. S menom Mária na perách sa kresťanskí vojaci vydali proti dvojnásobnej presile a dosiahli víťazstvo, ktoré znamenalo definitívnu porážku Turkov a koniec tureckých nájazdov v strednej Európe. Na pamiatku tohoto víťazstva pápež Inocent XI. vyhlásil 12. september za sviatok Mena Panny Márie.Vtedy to ešte bolo v živej pamäti, lebo medzi Záhorím a Viedňou boli velmi živé styky. Do Viedne sa chodilo kupovať, predávať i do služby. Barokový kostol je mohutná jednoloďová stavba pozdĺžneho tvaru. Má dĺžku 44 metrov, šírku 16 metrov, výšku 23 metrov. Vmestí sa doň asi 3000 ľudí. Dnu sa vstupuje troma bránami: jedna je v priečelí chrámu, ďalšie dve po stranách lode. Veže dosahujú výšku 46 metrov. Svätyňa má oblúkový uzáver. Osvetľujú ju 2 okná hore zaoblené. Z oboch strán sa na ňu napájajú sakristie s klenutou klenbou. Nad sakristiami sú oratóriá s rovnou klenbou. Jedno bolo pre zemepánov, druhé slúžilo ako knižnica. Svätyňu na loď prepája triumfálny oblúk.Vnútro kostola má pruskú klenbu, ktorej medzipásy dosadajú na vstavané masívne podperné stĺpy, ukončené bohato zdobenými hlavicami. Loď kostola má medzi stĺpmi vtiahnuté kaplnkovité priestory. V prednej časti lode sú priestory rozšírené na úroveň oboch sakristií, majú bočné vchody, ako aj vchody do sakristií. Loď sa končí širším dvojvežím. V podveží kostola je chór, na ktorý zľava vedú schody. Chór osvetľuje jedno okno. V strede ohrady chóru je umiestnený farebne riešený erb Koloničovcov. Vonkajšie murivo vysokej stavby kostola je členené lizénovým medzipilas-trovým rámcovaním. Farebné riešenie je dvojtónové. Bočné priečelia prerušuje 6 vyšších, hore zaoblených okien. Takže kostol má spolu 9 okien. Monumentálne dvojvežové priečelie kostola je bohato členené pilastrami (stlpovité výstupky zo steny) so štukovými obrazcami, výklenkami a farebnými oknami. V strednom výstupku prízemia je hlavný barokový stĺpový vchod, ku ktorému vedie novšie viacstupňovité a rozširujúce sa schodište. Hore na štíte medzivežia sú na masívne vypracovaných podstavcoch umiestnené sochy - v strede Panna Mária a po jej stranách svätá Katarína a svätá Barbora. Obdĺžnikové murivo dvojvežia je na rohoch lomené. Po stranách hlavného vchodu ako aj na lomených bokoch prízemia sú výklenky pre sochy.


Horné poschodie dvojvežia s deviatimi menšími štvorcovými oknami je oddelené rímsou. Ďalšia rímsa oddeľuje veže, ktoré majú medzi pilastrami 4 vyššie, hore zaoblené zvukové okná. Aj veže majú lomené nárožia. Murivo veží je ukončené rímsou, zaoblenou v strede, Pod rímsami sú vežové hodiny. Vrchol veží má baňovité zastrešenie, ukončené lampášikmi s masívnymi krížmi. Pod kostolom boli dve krypty: väčšia pri vstupe do kostola, menšia pred svätyňou. Boli v nich pochovávaní príslušníci rodu Koloničovcov a Wenckheimovcov. V nádvorí za kostolom je železná ohrada s krížom, predstavujúca náhrobky pochovaných patrónov chrámu. Posledný tu bol uložený Štefan Wenckheim roku 1923. Kostol je z troch strán ohradený vysokým múrom s dvoma železnými bránami.

V blízkosti oltára svätej Annyje krstiteľnicu s medeným príklopom, na ktorom sú sošky Pána Ježiša a svätého Jána Krstiteľa. Je to dar zakladateľa. Pôvodne bola umiestnená vo výklenku naproti. V bočnom výklenku je socha Božského Srdca Ježišovho, dar miestneho farára Michala Melíška z roku 1901. Na ľavej strane v rozšírenom priestore je na vyššom podstavci socha Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.
Pri ľavostranných pilieroch lode je baroková kazateľnica. Jej ohrada je ozdobená sochami anjelov. Priestory, ktoré sú ohraničené ozdobnými pásmi, nesú reliéfy zo života Panny Márie. Na okrajoch striešky kazateľnice sú anjeli so znakmi štyroch evanjelistov. Vrchol striešky je zakončený sochou Dobrého Pastiera. Na pravej strane kostola oproti kazateľnici je veľký kríž. Kaplnkovité priestory v lodi kostola sú vyplnené ďalšími štyrmi bočnými oltármi.

Oltár Panny Márie Ružencovej
(vľavo) je neskorobaroková práca. V strede oltára je pod sklom Ružencová Panna Mária v červenom rúchu a modrom plášti. Okolo celej postavy sú anjeli. Po stranách oltára sú sochy svätej Kataríny Sienskej a svätého Dominika s knihou.


Oltár svätého Matúša (vpravo)
má v strede olejomaľbu: svätý Matúš píše, vedľa neho stojí anjel. Po stranách sú sochy svätcov Petra a Pavla. Na oltárnom stole je novšia menšia socha Božského Srdca Ježišovho. Pôvodne tu stála socha Božského Srdca Ježišovho. V kanonickej vizitácii z roku 1921 sa tento oltár spomína ako oltár Božského Srdca.

Oltár svätého Jána Nepomuckého (vľavo)je neskorobaroková drevorezbí z roku 1756 - dar Ladislava Koloniča. V strede má obraz svätca. Po stranád sú sochy svätého Leonarda s palicou ukončenou dvojitým krížom a svätého Floriána s horiacim domom. Pod obrazom je sklenená truhla s postavou svätého Jána Nepomuckého, po bokoch sú sošky anjelikov. Tiež je tu menšia soška svätého Don Bosca.


Oltár svätého Františka Assiského (vpravo)
je neskorobaroková práca z roku 1740. Dali ho zhotoviť miestni veriaci a bol posvätený s predchádzajúcim oltárom až v roku 1779 biskupom Štefanom Nagyom. Olejomaľba v strede predstavuje stigmatizovaného svätého Františka. Po stranách sú sochy svätého Antona Paduánskeho s Ježiškom na ruke a svätého Bonaventúru s kar-f dinálskymi znakmi (palica a klobúk). Na volútovom štíte sú anjeli. Pod oltárnym obrazom je pod sklom upravený relikviár s ostatkami rímskej mučenícki svätej Petrónie - dar zakladateľa, prinesený z Ríma'. Na oltári je nová sadrová socha svätice s ružami v náručí.

Na oltároch sa nachádzajú ozdobne zhotovené relikviáre. Podľa kanonickej vizitácie z roku 1851 v kostole sú ostatky týchto svätcov: Reparát, Teodor, Urban, Vincent, Viktor, Placida, Jukunda, Benedikta, Adaláta, Zuzana, Fortunáta. Všetky relikviáre sú darom zakladateľa kostola Žigmunda Koloniča.Vo výške hornej časti bočných oltárov z oboch strán sú výklenky. Niektoré z nich sú vyplnené sochami svätcov.Dubové lavice sú z čias stavby kostola.Vežové hodiny boli zadovážené v roku 1837 zo základiny miestneho rodáka kanonika Boskoviča. Mali ťažké kamenné závažia a museli sa denne ručne naťahovať.


V roku 1970 boli inštalované nové vežové hodiny na elektrický pohon.Organ podľa kanonickej vizitácie z roku 1778 mal v hlavnom stroji 8 registrov a v pozitíve 6 registrov. Postavili ho v dvoch etapách. Skriňa hlavného stroja má trojuholníkové bočné veže, vo výzdobe prevláda rokaj s mriežkou, čo nasvedčuje tomu, že táto časť vznikla okolo polovice 18. storočia. Zdá sa, že pozitív je mladší. Jeho esovité krivky a klasicistická výzdoba poukazujú na to, že vznikol aspoň o 30 rokov neskôr. Nástrojová časť organu je nová. V roku 1948 bol organ zapojený na elektrický pohon. V roku 1990 bol opravený a rozšírený.Kostol mal vo veži 4 zvony zasvätené Panne Márii (15 q), svätému Jozefovi (9 q), svätej Anne (7q) a umieráčik (1/2 q).Počas prvej svetovej vojny boli tri zvony zrekvírované na liatie kanónov, zostal len umieráčik.
Po skončení vojny nové zvony pre veľkolevársky kostol vyhotovila brnenská firma. Veľký zvon Panna Mária (800 kg) a malý zvon Anjel (300 kg) hradili miestni veriaci i krajania žijúci v Amerike. Prostredný zvon Svätý Štefan (500 kg) dal vyhotoviť patrón kostola Štefan Wenckheim. Slávnostná posviacka troch nových zvonov sa konala 24. apríla 1921.V roku 1985 sa zaviedlo automatické zvonenie na elektrinu.Na murive kostola je dvanást konsekračných krížov, ktoré označujú miesta posviacky kostola: vo svätyni, pri bočných oltároch svätého Jozefa a svätej Anny, pri veľkom kríži oproti kazateľnici, na stredných pilieroch kostolnej lode..Elektrické osvetlenie sa zaviedlo do kostola v roku 1937.V roku 1942 sa zaviedlo zosifovacie zvukové zariadenie. Kostol bol zrenovovaný po druhej svetovej vojne v rokoch 1946-1948. Pamiatkový ústav v roku 1958 zaradil veľkolevársky kostol medzi pamiatky celoslovenského významu.


uverejnené na základe. písomného súhlasu autora z dňa 24.05.2007

© Milan Hromník

1997

© web úprava by:

Atreii
Všetky materiály na tejto stránke je možné použiť len s povolením ich autorov.


FaraKostol v r. 1918Kostol a stará fara

VELKELEVARE | Oznam | Obec dnes | Fórum | Obecná infraštruktúra | Dejiny Záhoria Blog | História | Cirkev v obci | Kultúra | Školstvo - vzdelávanie | Spolky, združenia | Príroda | Oddych a rekreácia | Šport | Fotogaléria obce | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu