WWW.VELKELEVARE.SK


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Majetok Lembachovcov

História > Z dejín obce

Majetok LembachovcovVeľké Leváre v .16. storočí sa nachádzajú vo vlastníctve dolnorakúskych feudálov Lembachovcov. Podľa portálneho súpisu Bratislavskej stolice z roku 1553 majiteľom obce bol Leopold Lembach (Lampatzer) a 28 dvorov tu platilo dane. Kanonická vizitácia z roku 1561 uvádza pôvod zemepánov z rakúskej obce Dürnkrut, ktorá leží za prechodom cez rieku Moravu z Gajar.Velké Leváre už roku 1525 malí obecnú pečať a za Lembachovcov sa stali síd
lom správy a osobitného feudálneho panstva. Už v 16. storočí mali charakter vidieckeho mestečka. V .16. storočí sa v obci usadili Chorváti a Srbi, ktorí sa vysťahovali zo svojej vlasti pred náporom Turkov. Ich prítomnosť v obci potvrdzujú priezviská zakončené na -ič v urbári veľkolevárskeho panstva z roku 1592. Chorváti sa časom poslovenčili a posilnili slovenskú národnosť. Usádzali sa tu aj ďalší osadníci z Moravy a roku 1588 sem prišla silná kolonizácia habánov z Brodského. V urbári velkolevárskeho panstva z roku .1595 sa uvádza 39 usadlostí, na ktorých hospodárilo 58 poddaných sedliakov. 18 sedliakov hospodárilo na celej usadlosti, 34 na polovičnej usadlosti, 4 na štvrtinovej usadlosti a I usadlosť hola pálenica s krčmou. Habáni mali v držbe 16 usadlostí. Ďalej v obci bola lembachovská drevená kúria nad potokom Rudava, 3 zemianske kúrie (Melchior Balašša, Gabriel de Rafaelis, Štefan Rác) a 7 želiarov bez domov. Medzi priezviskami sedliakov a želiarov prevažujú mená slovenského pôvodu, vyskytujú sa však aj priezviská chorvátskeho a nemeckého pôvodu (niektoré sú skomolené):

Antal, Bardun (Bašun, Batun, Baton), Benkovič, Bokol (Bokoli,Vokoli, Vakoli), Bučka (Brieda, Ducha), Červenko, Drinka (Drinko, Drunka,Dnika), Duras, Hadlech, Haffner, Haflo, Hajdar, Herczeg, Hernčir (Herčir), Hor-vat, Husak, Jakovič (Jakovech), Juravič (Juravech, Juranič), Karčmovič (Kec-movič, Rezmovič), Kašparovič, Klimovech, Kohut, Krumi (Brumi), Luchy(Hluchý?), Mackovič, Morasti (Morav~~Nehiba (Nohiba), Nikolaševič,Pafličko (Pasličko), Peck, Polak, Ribavič, Raca (Rucura, Kucura), Schino-gell, Schlosser, Sigel, Sil, Stepanovič, Šafarank0, Šulko, Trunkovič, Vicko(Vilcko, Vilcka), Viskali, Zelenko, Zemcovič.

uverejnené na základe. písomného súhlasu autora z dňa 24.05.2007

© Milan Hromník

1997

© web úprava by:

Atrei & Luky 2007

Všetky materiály na tejto stránke je možné použiť len s povolením ich autoro
v

VELKELEVARE | Oznam | Obec dnes | Fórum | Obecná infraštruktúra | Dejiny Záhoria Blog | História | Cirkev v obci | Kultúra | Školstvo - vzdelávanie | Spolky, združenia | Príroda | Oddych a rekreácia | Šport | Fotogaléria obce | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu