WWW.VELKELEVARE.SK


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Názov obce

História > Názov,obyvateľstvo

Názov obceVyskytli sa pokusy hľadať pôvod názvu obce od slov lov, loviť so zdôvodnením, že Veľké Leváre sa nachádzajú v oblasti lesov s loveckou tradíciou. Vedecké vysvetlenie pôvodu názvu obce ide však oveľa hlbšie ako ľudový výklad. Prvá písomná zmienka o Malých Levároch (Kysluew) z roku 1377 nepriamo hovorí aj o existencii Veľkých Levár. Je to logické: keď existovali Malé Leváre, tak museli existovať aj Veľké Leváre. V tomto zápise sa objavuje fonetické znenie maďarského slova lővő, čo znamená strelec. Potom názov oboch obcí v slovenskom preklade by znel Malý Strelec, prípadne Malé Strelce a Veľký Strelec, prípadne Veľké Strelce.Teda obce Veľké a Malé Leváre dostali svoj názov od toho, že na ich území boli sídla stráže (strelcov) a ochrany hraníc. Takýto názov nie je pre maďarské názvoslovie zriedkavý, vyskytol sa vo viacerých župách. Napríklad Horné a Dolné Dubovany pri Veľkých Kostoľanoch, kde kedysi tiež boli usídlené pohraničné stráže, ešte v 17. storočí sa menujú Lever alebo Levárd.V roku 1380 sa vyskytuje názov obce Lever. Z rokov 1397 a 1413 je doložený názov Leuar. Núka sa tu možnosť výkladu názvu ako zloženého tvaru lôvô (strelec) + vár (hrad). V tomto prípade by Leváre znamenali pevnosť strelcov.Názov Levar možno pokladať aj za tvar ovplyvnený slovenským osídlením. Tvar Lewary (1460) je už označením obyvateľského názvu obce. Pozoruhodné sú slovenské názvy obce Welykylewar (1488, 1518) a Hrubé Lewáre (1808). Prívlastok Hrubé je nárečový. Pomnožný miestny názov Leváre je novším tvarom. Označuje už nie obyvateľov obce, ale zemepisnú lokalitu. V nárečí sa rozlišovali Leváre Názov obce v listine z roku 1488 (Veľké Leváre) a Levárky (Malé Leváre).Od nemeckých osadníkov obec dostala názvy Schiitzendorf (1446), Gros-schiitzen (v preklade Veľký Strelec - 1498). Tiež naznačujú, že Veľké Leváre boli pohraničnou strážnou osadou. Príležitostne sa vyskytli aj latinské názvy obce Lewary maior (1460), Maiorís Lewar (1525), Maior Levar (1611), Magno-Levardinum (1772-1773). S maďarským názvom sa stretávame v niekoľkých obmenách už od prvej písomnej zmienky o obci Noglew (1378), Naghlewar (1457, 1561), Nag Lévárd (1808). Od rokov 1772-1773 sa vyskytuje názov Nagy Lévárd, ktorý bol úradným názvom obce v čase maďarizácie (1863-1918). Po vzniku Česko-slovenskej republiky obec dostala úradný slovenský názov Velké Leváry, roku 1927 pravopisné upravený na Vefké Leváre.

uverejnené na základe. písomného súhlasu autora z dňa 24.05.2007

© Milan Hromník

1997

© web úprava by:

Atreii
Všetky materiály na tejto stránke je možné použiť len s povolením ich autorov.VELKELEVARE | Oznam | Obec dnes | Fórum | Obecná infraštruktúra | Dejiny Záhoria Blog | História | Cirkev v obci | Kultúra | Školstvo - vzdelávanie | Spolky, združenia | Príroda | Oddych a rekreácia | Šport | Fotogaléria obce | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu