WWW.VELKELEVARE.SK


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


NPR Abrod 1

Príroda

Národná prírodná rezervácia Abrod
Základné údaje

Evidenčné číslo: 2
Výmera chráneného územia: 920 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1964
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Komisie SNR pre ŠaK č. 30 z 21.8.1964, úprava č. 58 906/64-osv./1 z 21.8.1964, 4. stupeň o. - Vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 1/2004 z 12.5.2004 - účinnosť od 15.5.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S-CHKO Záhorie
Predmet ochrany: Chránené územie predstavuje lokalitu slatinnej vegetácie s vedecky významnými rastlinnými spoločenstvami a reliktnými a vzácnymi druhmi rastlín. Významná ornitologická lokalita. Využité je ako vedeckovýskumný objekt.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie

Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Obec: Veľké Leváre
Katastrálne územie: 868191 Veľké Leváre
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Záhorie
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 34-41, 34-42
zdroj : Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/2Národná prírodná rezervácia Abrod bola vyhlásená v roku 1964. Nachádza sa v katastrálnom území obce Veľké Leváre v okrese Malacky a je súčasťou CHKO Záhorie. Lokalizovaná je v prirodzenej medzidunovej depresii v nadmorskej výške 153 až 149 m n. m., na východe je ohraničená železničnou traťou Bratislava – Kúty, na západe cestou Malacky – Kúty. Má rozlohu 200,67 ha.

Dôvodom na vyhlásenie rezervácie bol výskyt mokraďovej vegetácie v takej pestrej palete, že reprezentovala takmer celú diverzitu mokraďovej vegetácie Záhoria. Po rozsiahlych melioračných prácach v nížinách Slovenska v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch predstavuje Abrod jeden z posledných zvyškov vzácnej kveteny a vegetácie nielen v rámci Záhoria, ale aj v rámci celého Slovenska. Našlo v ňom refúgium množstvo reliktných a ohrozených rašeliniskových a močiarnych druhov flóry aj fauny. Takéto mokraďové komplexy patria medzi ohrozené v celosvetovom meradle a sú predmetom ochrany zo strany Ramsarskej konvencie Národná prírodná rezervácia Abród je zapísaná do programu na ochranu prírody natura 2000.

V CHKO Abród sú chránené: Slatiny s vysokým obsahom báz Prechodné rašeliniská a trasoviská Nížinné a podhorské kosné lúky Depresie na rašelinných substrátoch s Rhynchospora alba Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa Bezkolencové lúky
Živočíšne druhy, ktoré sú predmetom ochrany mečík močiarny pichliač úzkolistý roháč obyčajný pižmovec hnedý bystruška potočná modráčik krvavcový modráčik bahniskový ohniváčik veľký čík európsky lopatka dúhová kunka červenobruchá bobor vodný netopier obyčajný.Lokality Natura 2000
Popis lokality Mapa lokality
Názov : Abrod
Kód územia : SKUEV0117
Kraj : BRATISLAVSKÝ KRAJ
Rozloha : 200,67 ha
Správca územia : CHKO Záhorie
Katastrálne územia : 868191 Veľké Leváre

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany Natura 20006410 Bezkolencové lúky


6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská7150 Depresie na rašelinných substrátoch s Rhynchospora alba7230 Slatiny s vysokým obsahom báz


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany


kunka červenobruchá Bombina bombina

roháč obyčajný Lucanus cervus

modráčik bahniskový Maculinea nausithous

ohniváčik veľký Lycaena dispar

netopier obyčajný Myotis myotis

pižmovec hnedý *Osmoderma eremita

lopatka dúhová Rhodeus sericeus amarus

modráčik krvavcový Maculinea teleius

mečík močiarny Gladiolus palustris

pichliač úzkolistý Cirsium brachycephalum

čík európsky Misgurnus fossilis

pĺž severný Cobitis taenia

bobor vodný Castor fiber

pimprlík mokraďný Vertigo angustior

zdroj: http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0117

VELKELEVARE | Oznam | Obec dnes | Fórum | Obecná infraštruktúra | Dejiny Záhoria Blog | História | Cirkev v obci | Kultúra | Školstvo - vzdelávanie | Spolky, združenia | Príroda | Oddych a rekreácia | Šport | Fotogaléria obce | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu