WWW.VELKELEVARE.SK


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Osobnosti pôsobiace ...

História > Osobnosti - rodáci

Osobnosti pôsobiace vo Veľkých Levároch


Bernolákovci -pôsobili v období národného obrodenia v rokoch 1780-1848.
Podporovali proces formovania novodobého slovenského národa a boli no-
siteľmi národnej svojbytnosti Slovákov. Združili sa v prvej slovenskej národno-
kultúrnej organizácii Slovenské učené tovarišstvo, založenej roku 1792. Vo

Veľkých Levároch pôsobili títo bernolákovci:

Banovič, Jozef - kaplán
Golbach, Jozef - kaplán v rokoch 1757-1760, farár v rokoch 1766-f 1801
Círincus, Matej - kaplán v rokoch 1773-1776
Horváth, Michal - kaplán
Horvatvatkišievič, Jozef - kaplán v rokoch 1791-1799
Kleineder, Pavol - kaplán v rokoch 1779-1783
Kraštenič, Matej Ignác - kaplán v rokoch 1781-1783
Palšovič, Jozef - kaplán v rokoch 1815-1816
Rembs, Ignác - správca habánskej kaplnky v rokoch 1826-t i 829
Serzín, Ján - kaplán v rokoch 1792-1793
Sorer, Matej - správca habánskej kaplnky (t 1805)
Valkovič, Ondrej - kaplán v rokoch 1799-1802
Žňava, Štefan - kaplán v rokoch 1782-1784.


MUDr. Blaho, Pavol - národný buditeľ, politik, redaktor, publicista

Narodil sa 25. marca 1867 v Skalici.. Vyštudoval medicínu vo Viedni a od roku 1898 bol praktickým lekárom v Skalici a sezónnym kúpeľným lekárom v Luhačoviciach. Roku 1898 založil s dr. vSrobárom časopis Hlas. Vydával tiež kalendár Nová domová pokladnica. Roku 1906 bol zvolený za poslanca do* peštianskeho snemu, kde hájil práva.Slovákov. Všetok svoj voľný čas venoval drobnej uvedomovacej práci. Najčastejšie sa zdržiaval vo Veľkých Levároch.
Aby tento jeho pobyt nebol natoľko nápadný, roku 1909 založil vo Veľkých Levároch Roľnícku a priemyselnú banku, ktorej riaditeľom boi až do prevratu. Tu býval až 3-4 dni týždenne, venujúc sa výchove mládeže. Na jeho podnet remeselnícka mládež, združená v Tovarišskom spolku, hrala slovenské divadlá. Povolenie na slovenské divadelné predstavenia vymohol dekan Melíšek. Po predstaveniach bývalo vyšetrovanie pre spev slovenských piesní. Preto bol Tovarišský spolok zakázaný. Po krátkom čase vznikol v Levároch Kresťansko-sociálny spolok, ktorý pokračoval v činnosti Tovarišského spolku. Roku 1914 bol i ten zakázaný. Usporadúvali sa tu prednášky, šírili sa knihy a noviny. Niečo podobného robilo sa vtedy na Záhorí iba v Skalici. Po prevrate bol Pavol Blaho zvolený do Národného zhromaždenia. Zomrel 29. novembra 1927 v Bratislave.


Čulen, Martin -

národný buditeľ pedagóg, publicista, zakladateľ a riaditeľ slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom Narodil sa 31. mája 1823 v Brodskom. V rokoch 1848-1851 pôsobil ako kaplán vo Veľkých Levároch. Zomrel 24. januára 1894 v Čake.

Filuštek, Ladislav - rehoľný kňaz, misionár

Narodil sa 1. mája 1907 v Hornej Strede nad Váhom. Ľudovú školu vychodil vo Veľkých Levároch. Vstúpil do novozaloženého saleziánskeho ústavu v Šaštíne, kde prežil dva roky. Potom odišiel do amerického štátu Peru, kde si urobil noviciát a všetky teologické štúdiá. Na kňaza bol vysvätený roku 1937. V Peru prežil vyše 52 rokov. Pôsobil tam ako. tajomník saleziánskeho biskupa, profesor a katechéta, nakoniec ako farár. Zomrel v Lime 16. februára 1979.

Galbavý, Ján -

národovec, ľudovýchovný pracovník, pedagóg a publicista.
Narodil sa 29. decembra 1800 v Brodzanoch. V rokoch 1827 - 1830 pôsobil ako kaplán vo Veľkých Levároch. Zomrel 16. januára 1884 v Jabloňovom.

Hečko, František - spisovateľ
V rokoch 1934-1938 býval vo Veľkých Levároch. Pracoval vtedy ako organizačný úradník a revízor Ústredného družstva v Bratislave, kam dochádzal vlakom.


Heyl, Ján - filozof, jazykovedec

V rokoch 1707-1710 pôsobil ako evanjelický farár vo Veľkých Levároch.

Hodža, Miloš - hudobný historik, publicista, redaktor

Narodil sa 29. marca 1889 v Sučanoch. V rokoch 1917-1921 pôsobil vo Veľkých Levároch ako evanjelický farár. Je autorom štúdií o histórii evanjelického cirkevného spevu. Pôsobil tiež ako redaktor viacerých časopisov. Zomrel 20. októbra 1969 v Bratislave.


Hojič Martin -

náboženský publicista, jazykovedec, prekladateľ, jeden z prvých členov Spolku svätého Vojtecha
Narodil sa 6. septembra 1845. V roku 1871 pôsobil ako kaplán vo Veľkých Levaroch. Zomrel 15. februára 1912 v Prievidzi.

Dr. Holúsek, Oto-katolícky kňaz, publicista a náboženský spisovateľ

Narodil sa 31. mája 1903 v Holíči. Na kňaza bol vysvätený roku 1930 v Spišskej Kapitule. Pôsobil ako kňaz na viacerých miestach a tiež ako spirituál a profesor v Spišskej Kapitule. Redigoval časopis Kráľovná mája, prispieval do katolíckych časopisov, Katolíckych novín i do Pútnika svätovojtešského. Je autorom viacerých poviedok, historických čŕt a množstva aktuálnych článkov. Vo Veľkých Levároch účinkoval v rokoch 1958-1960. Zomrel v Brodskom 30. novembra 1973.

Chmela, Jozef-katolícky kňaz, zakladajúci člen Matice slovenskej

Narodil sa 6. marca 1833 v Plaveckom Štvrtku. Na kňaza bol vysvätený roku 1857. V rokoch 1862-1865 pôsobil vo Veľkých Levároch ako správca ha-bánskej kaplnky. Letopis Matice slovenskej z roku 1867 ho uvádza ako jediného zakladajúceho člena Matice slovenskej z Veľkých Levár.

Jalovecký, František - katolícky kňaz

Narodil sa roku 1806 v Liptovskom Hrádku. V rokoch 1837-1848 pôsobil vo Veľkých Levároch ako správca habánskej kaplnky. Potom bol farárom v Dolnej Krupej. Roku 1881 prišiel bývať do Veľkých Levár, kde zomrel roku 1882.

Jalovecký, Maximilián - katolícky kňaz, osvetový pracovník, pedagóg, publicista

Narodil sa 2. októbra 1817 v Bobrovci. Na kňaza bol vysvätený roku 1842 v Trnave. Vo Veľkých Levároch pôsobil ako správca habánskej kaplnky od roku 1848. Roku 1854 sa stal veľkolevárskym administrátorom, roku 1856 veľkolevárskym farárom, roku 1858 dekanom, roku 1881 ostrihomským kanonikom. Bol tiež inšpektorom základných škôl v malackom dekanáte a diecéznym cenzorom. Rozvinul bohatú publicistickú činnosť najmä v oblasti kazateľ-stva. Ako praktický včelár písal články o pestovaní včiel do časopisu Obzor. Vydal tiež populárnu učebnicu vo forme otázok a odpovedí pre základné školy: Hviczdoveda. Zemepis. Prírodopis. Silozpyt (1852) a je spoluautorom Školníka... pre katolícke elementárne školy od Andreja Radlinského (1871). Jalo vecký zomrel 11. februára 1889 vo Veľkých Levároch, kde je aj pochovaný.


Kocúrek, Rudolf-národný buditeľ.

Narodil sa roku 1839 v Hrnčiarovciach. Pôsobil 22 rokov ako katolícky kňaz v susednej Studienke a napomáhal národné uvedomenie. V rokoch 1917-1918 pôsobil vo Veľkých Levároch. Po prevrate žil krátku dobu na penzii vo Veľkých Levároch, kí U- i zomrel.


Lackova, Anna poetka a spisovateľka

Po skončení siiuln v rokoch 1917-1918 bývala a pracovala ako úradníčka v Ľudovej banke, Banka bola v dome Gregorovcov.

Maliarik, Ján - evanjelicky farár, filozof, publicista, spisovateľ

Narodil sa 8. novembra 1869 v Myjave. Vyštudoval evanjelickú teologickú akadémiu v Bratislave a Prešove. Od roku 1901 pôsobil ako evanjelický farár vo Veľkých Levároch. Popri kňazskej činnosti venoval sa vlastnému vzdelávaniu, štúdiu filozofie. Ovládal sedem rečí. Po vypuknutí prvej svetovej vojny napísal viacerým zainteresovaným panovníkom listy v ich materinskej reči s výzvou, aby prestali bojovať. Roku 1915 pre svoje národné a mierové zmýšľanie bol po prejave v Prahe ako burič uväznený a pozbavený kňazského úradu. Žil na nútenom dôchodku vo Veľkých Levároch. Literárne pracoval a konal prednášky v rozličných učených spoločnostiach v Brne, v Prahe. Udržiaval bohatú korešpondenciu s významnými osobnosťami, predstaviteľmi štátov i s politikmi doma i v zahraničí. Tak napríklad roku 1931 napísal list svätému otcovi. Napísal a vydal tlačou vyše 50 kníh a brožúr. V slovenských novinách a časopisoch uverejňoval svoje filozofické, teologické, kultúrno-historické články, didaktizujúce príbehy, rozprávky pre deti i básne. Používal pseudonym Ivan Ivanovič Levársky. Zomrel 14. júla 1946 v Brne. Pochovaný je na levárskom evanjelickom cintoríne.

Pilárik, Štefan - senický evanjelický farár a náboženský spisovateľ

Narodil sa roku 1644 v Dolnej Strehovej. V roku 1673 štyri týždne sa skrýval na fare u evanjelického farára Juraja Johanidesa vo Veľkých Levároch, keď utekal do exilu pred mimoriadnym súdom do Vešeléniho sprisahaní. Zomrel roku 1720 v Rôhrsdorfe (Nemecko).

Slovák, Ladislav - hudobný dirigent, pedagóg

Narodil sa 10. septembra 1919 v Bratislave. Pochádza z Veľkých Levár, kde Sói v mladosti zapájal do činnosti ochotníckych divadelných krúžkov. Absolvoval Štúdium hry na organe a dirigovania v Bratislave. Pôsobil ako hudobný dirigent v rozhlase i šéfdirigent Slovenskej filharmónie, od roku 1973 ako pedagóg na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

Simko, Jozef Jaroslav - básnik, publicista

Narodil sa roku 1865 vo Veľkých Levároch. Zomrel v roku 1905.

Tajovský, Jozef Gregor - spisovateľ

V dvadsiatych rokoch 20. storočia chodieval z Bratislavy do Veľkých Levár na huby a na rybačku k Morave. Podľa plagátov vyvesených v obci zistil, že miestny divadelný krúžok Sokola hrá jeho hru Ženský zákon. Ako nepoznaný návštevník si kúpil lístok a usadil sa v prvom rade. Počas hry ho spoznala študentka Anna Kútzka. Jeho prítomnosť spôsobila veľký rozruch medzi hercami.
Napätie povolilo po predstavení, keď autor hry prišiel medzi divadelných ochotníkov, blahoželal im k hereckému výkonu a porozprával sa s nimi a poradil im,


uverejnené na základe. písomného súhlasu autora z dňa 24.05.2007

© Milan Hromník

1997

© web úprava by:

Atreii
Všetky materiály na tejto stránke je možné použiť len s povolením ich autorov.


VELKELEVARE | Oznam | Obec dnes | Fórum | Obecná infraštruktúra | Dejiny Záhoria Blog | História | Cirkev v obci | Kultúra | Školstvo - vzdelávanie | Spolky, združenia | Príroda | Oddych a rekreácia | Šport | Fotogaléria obce | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu