WWW.VELKELEVARE.SK


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Pramene a lit.

História

Použité pramene a literatúra - Hromík Milan


Acsády, L: Magyarország népességc a pragmalica sanctio korában 1720-1721. Buda-pest 1896.
Acta cassae parochorum. 6. fíizet. Eszlergomi egylúzmegye. Budapest 1976
Bárkány, E. - Dojč. L.: Židovské náboženské obce na Slovensku. Bratislava 1991.
Bel, M.: Notitia Hungariae Novae Historico-geographica. Tomus sccundus. Vienna Anno MDCCXXXVI.
Bialeková, D.: Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až z 13. storočia. I. zväzok. Nitra 1989.
Bosáčková, E.: Vegetačné pomery štátnej prírodnej rezervácie Abrod na Záhorí. Ochranársky prúzkum. Príloha časopisu Ochrana prírody, 1969, č. 4, s. 18-20.
Borovszky, S.: Magyarország vármegyei és városai. Pozsony vármegye. Budapest 1895.
Borovský, S. - Sálfálvyová, A.: Zoznam chránených území Západoslovenského kraja. Západné Slovensko 4. 1977.
Bucko, V.: Reformné hnutie v arcibiskupstve olomouckom do r. 1564. Bratislava 1939.
Dányi, D. - Dávid, Z.: Az elso Magyarországi népszámlalás (1784-1787). Budapest 1960. Documenta artis paulinorum. 2. fuzet. Budapest 1976.
Eis, G- Dic Gross-Schútzener Gesundheitslehre. Múnchen 1943.
Eisner, J.: Slovensko v praveku. Bratislava 1933.
Erdéľyi, V. - Mader, M.: Stupava. Stupava 1969.
Faust, O.: K dejinám habánov vo Veľkých Levároch. Príspevky z kapitulského archívu v Bratislave. Ročenka vedeckých ústavov mesta Bratislavy na rok 1934. Bratislava 1934, s. 83-96.
Fejér, G.: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis Tomi IX. vol. IV., vol. VII. Budae 1834, 1842.
Fordinálová, E.: Slovenské učené tovarišstvo. Záhorie 1993, č. 2, s. 5-7.
Gergelyi, O. - Wurm, K.: Historické organy na Slovensku. Bratislava 1982.
Gúlh, A.: K lokalizácii najdôležitejších archeologických nálezov v „Levárkach". Záhone, 1997, č. I. s. 3-8.
Gúth, T. - Gúthová, H.: Levárky. Publikácia k 620. výročiu prvej písomnej zmienky o dedine. Bratislava 1997.
Habánske zlomky. Slovenský letopis pre históriu, topografiu, archaeologiu a ethno-grafiu II. 1877, s. 277-282.
Hallon, P.: Z dejín malackej farnosti. Malacky 1993.
Horniak, P.: Z minulosti ev. a. v. cirk. zboru vo Veľkých Levároch. I. časť: Reformácia, jej počiatky na Záhorí. Tranovský evanjelický kalendár na rok 1972, s. 112-118.
Horniak, P.: Z minulosti ev. a. v. cirk. zboru vo Veľkých Levároch. II. časť: Po tolerančnom patente. Tranovský evanjelický kalendár nárok 1972, s. 123-129.
Horváth, P.: Rabovali Turci. Bratislava 1972.
Hradný, M. - Benovic, K.: Príspevok k dejinám farnosti Mena Panny Márie vo Veľkých Levároch. Rukopis 1987.
Cholera vo Veľkých .Levároch. Devín 4, 1935, č. 1, s. 11-12.
I (i.: Ján Zlatoústy Boskovič - homiletický spisovateľ. Katolícke noviny 1978, č. 46, s. 5.
li.a. R.: Habánsky cintorín vo Veľkých Levároch. Záhorie, 1993, č. 3, s. 5.
I r,a. R.: Pečate a znaky obcí Senického okresu. Bratislava 1988.
Iiša, R. - Procházková, M.: Habáni vo Veľkých Levároch. Skalica 1987.
lalovecký, M.: Hrubé Leváre.. Cyrill a Method XV. 1865, s. 44.
lanšák, Š.: Brány do dávnoveku. Bratislava 1966.
lanšák, S.: Konfinium na Záhorí a stará cesta ním vedúca z Bratislavy do Prahy.
Geografický časopis 12, 1960, č. 2, s. 86-96. -jč-: Jubileum kláštora ,Hubertinunť vo Veľkých Levároch. Katolícke noviny, roč. 57,
1942, č. 39. Kanonické vizitácie Rímskokatolíckeho farského úradu vo Veľkých Levároch z rokov
1634, 1733, 1783,1811-1816, 1851, 1912, 1927, 1932, 1937, 1947. Klempa, J.: Novokrstenci (Anabaptistae), Habáni v Hornom Uhorsku. Pútnik svätowoj-
lešský 1891, s. 66-71. Kohútová, M.: Demografický a sídlištný obraz západného Slovenska. Bratislava 1990. Koláriková, Z. - Majtán, M.: Geografické názvy okresu Senica. Bratislava 1989. Kollár, D. - Ovečková, J. - Ovečková, M.: Ôsterreichisch-slowakisches Marchland.
Bratislava 1996. Korabinszky, J. M.: Geographisch-historisches und Produkten Lexikón von Ungarn.
Pressburg 1786. Kiaskovská, L.: Hromadný nález medených predmetov z Malých Levár (okr. Malacky).
Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti 38-42 (1944-1948), s. 269-273. Kiaskovská, L.: Nové slovanské nálezy na Záhorí. Zborník SNM, 1971. História II,
s. 69-79. Kri/anová, E. -Puškárová, B.: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava 1990. Kronika obce Veľké Leváre 11.(1945-).
Kllfierová, K.: Chorváti a Srbi v strednej Európe. Bratislava 1976. ľ. nim, J. L.: Buditelia v župe bratislavskej. Bratislava 1928. L©8ka, J.: Dávne rozpomínky. Korouhev na Sionu. 1882, č. 7, s. 103-105. Mach, J.: Dejiny Veľkých Levár. Rukopis. 1972-1973. Maliarik, J.: Cesta posvecení a historicky podaný stav cirkve evanj. a. v. veľko-levdl
Bkej a jej veľké predsavzatie. Senica 1911. Miirsina, R. - Kušík, M.: Urbáre feudálnych panstiev I, (XVI. storočie). Bratislava ľ'''1' MaišYiková-Némejcová, M. - Mihálik, S. a spolupracovníci: Národní parky, rOZOľVBI I
a jiná chránená území prírody v Československu. Praha 1977. Mikloško, F.: Nebudete ich môcť rozvrátiť. Z osudov katolíckej cirkvi na Slovttľill u
v rokoch 1943-89. Bratislava 1991. Mimlaš, M.: Úpadok a zánik cechov v záhorských remeselníckych strediska, h |
horic, 1996, č. 2, s. 5-6. Mimläs, M.: Vznik a vývoj cechov. Záhorie. 1996, č. 1. s. 5-8. i|.Mian, J.: Habánske dvory vo Veľkých Levároch a v Sobotišli. Pamiatky a nm i I
1959, č. 3, s. 121-130.
Mruškovič, Š.: Ľudový dom na Záhorí. Pamiatky a múzeá, 1959, č. 3, s. 116-120. Nehabán: Veľké Leváry. Pútnik sw. Wojtešský. VII, 1894, č. 3, s. 43-44. Némethy: Serieš parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquis-
simus temporibus usque annum MDCCCXCIV. Strigonii 1894. Niederle, L.: Uherští Slováci. Praha 1906. Novák, J.: Rodové erby na Slovensku. I. Bratislava 1980. Novici-školastici trenčianskeho noviciátu z rokov 1655 až 1772. Rukopis 1987. Palkovič, K.: Osobnosti Záhoria. Senica 1993: Pamätná kniha obce Veľké Leváre 1933-1942.
Pamätnica Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku. Bratislava 1972. Péterffy, C: Sacra concilia ecclcsiae Romano-catholicac in regno Hungariae. Viennae,
1742, II. Petrov, A.: Sborník Fr. Pestyho Helység névtára - Scznam osád v Uhrách z r. 1864-65
jako prameň. Praha 1927. Petrovič, V.: Vývoj cestnej siete na Záhorí. Záhorie, 1994, č. 4, s. 4-7. Pichlerová, M.: Najstaršie osídlenie Záhoria. Pamiatky a múzeá, 8, 1959, č. 3, s. 106-110. Pisoň, Š.: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Martin 1973. Podhorec, G.: Homiletický spisovateľ Ján Zlatoústy Boskovich. Katolícke noviny,
1985, č. 3, s. 5. Ponec, J. - Mihálik, Š.: Prírodné rezervácie na Slovensku. Martin 1977, Príspevky k praveku, dejinám a národopisu Slovenska. Bratislava 1931. Regnikolárny archív bratislavskej kapituly. Cap. 4, lase, 4., No 11. Retrospektívni lexikón obcí Československé republiky 1850-1970. I.-II. Praha 1978. rš: Nezvyčajný výskum. Záhorie 1992, č. 1, s. 14-15.
Ruščak, A.: Novokrslenci (anabaptiste, habáni). Pútnik sw. Wojtešský 1864, č. 1, s. 3-4. Sborník kultúrnej práce. I. Bratislava 1930.
Sédlák, F.: Z dejín Záhoria. Pamiatky a múzeá 8, 1959, č. 3, s. 110-115. Sedlák, V.: Historický miestopis Bratislavskej stolice (na základe materiálu do r. 1301).
Kandidátska dizertácia. HÚSAV 1965. Sedlák, V.: Začiatky nemeckého osídlenia bratislavského Záhoria. Historický časopis,
1993, č. 3, s. 233-243. Sladký, J. a kol.: Mora.vsko-slovenské Pomoravie. Skaliea 1993. Slovensko. Lud. I.-II. Časť. Bratislava 1974, 1975. Slovensko. Príroda. Bratislava 1972. Slovenský biografický slovník. I.-V. Martin 1986-1992.
Štatistický lexikón obcí ČSSR 1982. Podlé správního rozdelení k 1. lednu 1982 a výsledku sčítaní lidu, domú a bytu k 1. listopadu 1980. Díl 2. Praha 1984. Strigonium antiquum 3. Pázmány Peter egyhäzlátogatási jcgyzôkonyvei (1616-1637).
Budapest 1994. Súpis pamiatok na Slovensku. Zväzok tretí. Bratislava 1969. Szúcsy, G.: Z mojich spomienok na zakladateľa Posla. Posol Božského Srdca Ježišovho,
1941, č. 12, s. 404-406.
Špiesz, A.: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Martin 1983.
Štatistika hospodárska. Veľké Leváry. Obzor 8. 1870, č. 5, s. 34.
Štátny oblastný archív Bratislava: Župa Bratislavská, súpisy obyvateľstva 1777-1828.
Štátny oblastný archív Bratislava: Urbárske a komasačné písomnosti obce Veľké Le-
váre z rokov 1768-1915. Stofánek, A.: Moje spomienky na Veľké Lcvárc a slovenský západ. Almanach
Spolku záhorských akademikov v Malackách. Malacky, 1938, s. 45-53. Vanočková, M.: Habánsky dvor - pamiatková rezervácia. Krásy Slovenska, 1982, č. 2,
B, 43-44. Vanočková, M.: Niekoľko poznámok k perspektívam záchrany pamiatkovej rezervácie
Habánsky dvor vo Veľkých Levároch. Pamiatky a príroda, 1982, č. 4, s. 10-14. Vareik, B.: Zo slovenského stredoveku. Bratislava 1972.
Viirsik, B.: Z osídlenia západného a stredného Slovenska v stredoveku. Bratislava 1984. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III. Bratislava 1978. Zajíčková, M.: Prví matičiari na Záhorí. Záhorie, 1993. č. 4, s. 4-5. Zakladateľ Posla. Posol Božského Srdca Ježišovho, 1921, č. 23-24, s. 303-304. Žudel, J.: Stolice na Slovensku. Bratislava 1984.


uverejnené na základe. písomného súhlasu autora z dňa 24.05.2007

© Milan Hromník

1997

© web úprava by:

Atreii
Všetky materiály na tejto stránke je možné použiť len s povolením ich autorov.
VELKELEVARE | Oznam | Obec dnes | Fórum | Obecná infraštruktúra | Dejiny Záhoria Blog | História | Cirkev v obci | Kultúra | Školstvo - vzdelávanie | Spolky, združenia | Príroda | Oddych a rekreácia | Šport | Fotogaléria obce | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu