WWW.VELKELEVARE.SK


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Školy

História > Názov,obyvateľstvo

ŠkolyVo Veľkých Levároch bolo doteraz viacero škôl s rozličným zameraním.


Rímskokatolícka ľudová škola


Prvá škola v obci vznikla pri katolíckej fare, lebo školstvo v minulosti u nás malo len cirkevný charakter. Škola mohla vzniknúť so založením tunajšej fary. Školy sa stavali pri kostoloch a prvými učiteľmi boli kňazi. Neskôr funkcia u-čiteľa prešla na organistov, ktorí dostávali plat v naturáliách, niekedy i v peniazoch. Vyučovací proces sa zameriaval predovšetkým na získanie náboženských vedomostí, ako aj na základy čítania, písania a počtových úkonov. Podľa kanonických vizitácií novú školu dalo postaviť roku 1760 patronátne panstvo pri hradskej nad Rudavou v blízkosti kostola. Školská budova bola čiastočne pokrytá pálenými škridlami a čiastočne slamou. Mala dve učebne, dvojizbový byt pre organistu a správcu školy, ďalej komoru, kuchyňu i maštaľ. Ďalšia izba bola pre pomocného učiteľa. Školu udržiavali zemepáni. Finančne i palivom ju napomáhala grófka Margita Pálfiová. Roku 1784 kráľovská miestodržiteľská rada žiadala zabrániť tomu, aby vo Veľkých Levároch prestali chodiť do školy deti, ktoré úspešne pokračujú v učení.
Roku 1838 bola vo Veľkých Levároch prestavaná škola z finančnej základiny, ktorú na tento cieľ zanechal miestny rodák kanonik Ján Boskovič, ako aj z príspevku grófa Maximiliána Koloniča. Podľa záznamov z roku 1850/ 1851 školu navštevovalo 70-88 detí.
Roku 1874 bola schátralá budova školy opravená, vymenili na nej okná a slamenú strechu za škridlicovú. Od roku 1893 zápisnice sa písali v maďarčine a vyučovalo sa tiež po maďarsky. Roku 1896 bola v Hubertine otvorená kláštorná škola, ktorá mala dve dievčenské triedy. Vtedy bola zrušená habánska škola, z ktorej chlapci prešli do katolíckej školy a dievčatá do Hubertina. V roku 1912 bola chlapčenská škola rozšírená o jednu triedu, teda stala sa trojtriednou. Po prevrate roku 1918 sa v škole začalo vyučovať po slovensky a učitelia boli povinní rozvinúť aj mimoškolskú kultúrnu a osvetovú činnosť. Roku 1920 sa uskutočnila ďalšia prestavba školy. V roku 1927 sa v obci začal zápas o e-xistenciu katolíckej školy. Celá záležitosť sa dostala roku 1930 na prejednávanie Krajského súdu v Bratislave. Katolícka školská stolica súd vyhrala a iniciátor protikatolíckeho hnutia riaditeľ miestnej obecnej školy musel opustiť obec, ba odišiel aj zo školstva vôbec. V školskom roku 1933/1934 v troch triedach chlapčenskej školy bolo 128 žiakov. Rímskokatolícka ľudová škola existovala do roku 1945, kedy ju poštátnili.

Evanjelická ľudová škola


Evanjelická ľudová škola vo Veľkých Levároch vznikla po zabratí katolíckeho kostola i fary. Zmienka o dôchodkoch učiteľa je už v kanonickej vizitácii evanjelického biskupa Izáka Abrahamidesa Hrochotského z roku 1611. Roku 1634 učiteľ bol Moravan a vyučoval asi dvadsať chlapcov a dievčat. Prvá e-vanjelická škola existovala do roku 1674. Po vydaní tolerančného patentu miestni evanjelici dostali povolenie zriadiť si vlastnú školu roku 1785. Vyučovalo sa na fare. V rokoch 1793-1897 učili miestni evanjelickí farári. V roku 1885 pri fare postavili jednotriednu školu i s u-čiteľským bytom. Roku 1930 evanjelická jednotriedka prešla do novozaloženej štátnej ľudovej školy. Roku 1939 po zrušení štátnej ľudovej školy bola obnovená evanjelická jednotriedna ľudová škola. Roku 1945 bola poštátnená.


Habánska škola


Deti habánov sa spočiatku učili v súkromnom dome. V roku 1822 si habáni postavili školu so slamenou, typicky habánskou strechou. Budova pozostávala z učebne so štyrmi oknami a z učiteľského bytu s izbou, kuchyňou a chodbou. Škola mala svojho vlastného učiteľa, k povinnostiam ktorého patrilo aj zvonenie v kaplnke Panny Márie. Vyučovacím jazykom bola nemčina. Do školy chodilo asi 30 detí. V roku 1896 dievčatá z habánskej školy prešli do Hubertina k sestričkám a chlapci do rímskokatolíckej ľudovej školy. V budove školy potom bol byt druhého Učiteľa.

Židovská škola


Pred prvou svetovou vojnou bola v obci jednotriedna židovská škola. Navštevovali ju žiaci z Veľkých Levár, z Malých Levár, zo Závodu, niekedy i z ďalších obcí. Učebňa bola v prístavku synagógy (9x7 metrov). Vyučovalo sa v nej náboženstvo a hebrejčina. Židovská náboženská obec mala aj budovu pre učiteľa. Koncom prvej svetovej vojny škola zanikla.Učňovská škola


Roku 1919 bola v obci otvorená dvojročná učňovská škola, ktorá existovala do roku 1939. Vyučovalo sa v nej v dvoch triedach a navštevovali ju učni z Veľkých Levár, Malých Levár a zo Závodu.

Ľudová hospodárska škola


Roku 1924 bola v obci založená dvojtriedna hospodárska škola, do ktorej chodila roľnícka mládež po ukončení 6. triedy ľudovej školy. Vyučovalo sa v nej večer a vyučovacie predmety boli matematika, slovenský jazyk so zameraním na pravopis, čítanie, pestovanie poľnohospodárskych plodín, chov domácich zvierat a hydiny. Vyučovanie v škole bolo prerušené v rokoch 1926-1928. Po zriadení meštianskej školy vo Veľkých Levároch záujem o školu poklesol

Nemecká škola


Roku 1941 miestna nemecká strana Deutsche Partei zriadila v arizovanom dome Jelínkovcov samostatnú školu pre nemecké deti.
Táto škola bola súkromného charakteru a mala dve triedy. Zanikla po druhej svetovej vojne.

Štátna meštianska a ľudová škola

Roku 1922 boli v obci otvorené dve triedy meštianskej školy pre žiakov z Veľkých Levár a z Malých Levár. V nasledujúcich dvoch rokoch postupne boli zriadené ďalšie dve triedy a meštianka bola úplná. Škola nemala vlastnú budovu, triedy boli umiestnené v troch súkromných domoch. V rokoch 1928-1929 bola postavená na mieste malého rybníka v blízkosti kaštieľa dvojpodlažná budova školy, do ktorej sa meštianka presťahovala. V tejto budove sa roku 1929 zriadili tiež dve koedukačné triedy štátnej ľudovej školy, v nasledujúcom roku ďalšie dve triedy a v roku 1930 pribudla piata trieda prisŕahovaním evanjelickej jednotriedky. Štátna ľudová škola prestala jestvovať v roku 1939. Obnovená bola roku 1945 po poštátnení cirkevných škôl. Štátna meštianska škola roku 1947 mala 8 tried a 369 žiakov (z toho 191 cezpoľných z obcí Malé Leváre, Závod, Studienka, Moravský Svätý Ján, Lakšárska Nová Ves, Sekule, Kúty, Brodské). Meštianska škola roku 1953, keď mala 17 tried a 19 učiteľov, prešla na nový typ strednej školy, neskôr sa zlúčila so základnou školou. Škola prešla viacerými organizačnými zmenami. Základná škola vo Veľkých Levároch bola umiestnená v dvoch budovách: v bývalej meštianke a v kláštornej budove Hubertinum. Pre nedostatok priestorov v roku 1968 bolo až trojsmenné vyučovanie. V roku 1965 mala 23 tried, 31 učiteľov, 765 žiakov. V roku 1970 mala 26 tried, 34 učiteľov a 717 žiakov. V rokoch 1985-1991 bola postavená nová dvadsaťtriedna budova školy.

uverejnené na základe. písomného súhlasu autora z dňa 24.05.2007

© Milan Hromník

1997

© web úprava by:

Atreii
Všetky materiály na tejto stránke je možné použiť len s povolením ich autorov.

VELKELEVARE | Oznam | Obec dnes | Fórum | Obecná infraštruktúra | Dejiny Záhoria Blog | História | Cirkev v obci | Kultúra | Školstvo - vzdelávanie | Spolky, združenia | Príroda | Oddych a rekreácia | Šport | Fotogaléria obce | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu