WWW.VELKELEVARE.SK


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Územie

História

keramika vykopávka
rekonštrukcia osady

Najstaršie osídlenie územia


Archeologické nálezy svedčia o osídlení Záhoria už v praveku. Značná časť územia pozdÍž rieky Moravy bola takmer trvale zaliata vodou, ktorá tu vytvárala jazerá a močiare. Pásy naviatych pieskov v čase záplav vytvárali ostrovy prvotným ľuďom poskytovali útočište. Pravekí obyvatelia si budovali svoje osady na pieskovcových vyvýšeninách. Najstaršie ľudské obydlia tu boli užv neolite (mladšia doba kamenná). Stopy neolitického osídlenia sa našli v susedných obciach Gajary, Moravský SvätýJán a Závod. Kamenné nástroje na úpravu rody z obdobia vrcholného neolitu (2500 až 2200 rokov pred Kristom dokladajú osídlenie Veľkých Levár.

Obec leží na strategicky dôležitom pahorku, o ktorom možno predpokladať, že bol sídlom už v predhistorických dobách. Pozoruhodný je hromadný nález medených nástrojov zo staršej doby bronzovej v lokalite Moravský vršok. Príčinou nedostatku viacerých nálezov vo Veľkých Levároch môže byť to, že piesočnatá poda, do ktorej ľahko vnikali vzduch i voda, nezachovala pozostatky starých kultúr.Slovanské osídlenie na blízkom okolí je doložené nález mi zo 7. storočia.Včasnoslovanské náleziská sú v Malých Levároch (pohrebisko so staroslovanskou keramikou), v Závode (hrob), v Kútoch (pohrebisko). Slovanské náleziská z daľších storočí sú v Moravskom Svätom Jáne, v Lakšárskej Novej Vsi,v Kostolišti. Územie Velkých Levár s okolím patrilo do centrálnej oblasti Veľkomoravskej ríše. Z čias Veľkej Moravy nenašli sa zatiaľ v obci žiadne viditefné nálezy.
uverejnené na základe. písomného súhlasu autora z dňa 24.05.2007

© Milan Hromník

1997

© web úprava by:

Atreii

Všetky materiály na tejto stránke je možné použiť len s povolením ich autorov.


rekonštrukcia osady 2
vykopávky

VELKELEVARE | Oznam | Obec dnes | Fórum | Obecná infraštruktúra | Dejiny Záhoria Blog | História | Cirkev v obci | Kultúra | Školstvo - vzdelávanie | Spolky, združenia | Príroda | Oddych a rekreácia | Šport | Fotogaléria obce | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu