WWW.VELKELEVARE.SK


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Velkolevárske jubileum

Cirkev v obci > História cirkvi v obci

Velkolevárske jubileum

Tieto dejiny vydávame z príležitosti stého výročia vzniku najstaršieho slovenského katolíckeho časopisu Posol Božského Srdca Ježišovho, ktorý zatial vychádzať v roku 1897 práve vo Veľkých Levároch. Vydavateľským počinom sa Slovensko zaradilo do osobitného prúdu v novodobej katolíckej spisbe ktorý predstavovali rovnomenné časopisy. Ako prví ho začali vydávať francúzki jezuiti roku 1861. Časom vo svete narástol počet časopisov s týmto názvom na vyše päťdesiat. Podľa vzoru iných národov na Slovensku začal dával íasopis Posol veľkolevársky farár Michal Melíšek. Je to teda ppríležitosť pozastaviť sa nad osobnosťou vydavateľa i nad históriou samotného časopisu,


Zakladateľ a prvý redaktor Posla

Michal Melíšek
Michal Melíšek sa narodil 29. augusta 1854 v Radave (okres Nové Zámky). Pochádzal Z roľníckej rodiny. Ako mladý žiak vstúpil do kapucínskeho rádu, kde prijal rehoľné meno Adolf. Študoval na rehoľných školách v Pezinku a v Békescsabe (Maďarsko). Na kňaza bol vysvätený 19. marca 1877 vo Viedni. Ako rehoľný kňaz pôsobil v Pezinku a tiež ako výpomocný kaplán v Békescsabe. V roku 1889 sa stal diecéznym kňazom a účinkoval ako kaplán v Budmericiach, od roku 1890 ako administrátor v Plaveckom Štvrtku.

Odtiaľ roku 1895 prešiel za farára do Veľkých Levár. Od roku 1898 pôsobil aj ako dekan a Škôldozorca Malackého okresu. V tejto funkcii sa zaslúžil o rozvoj školstva vo svojom okrese. Melíšek bol vzdelaný človek. Mal učiteľské skúšky pre ľudové školy i pre meštianky. Určitý čas učil v rodine grófa Schônborn-Puchheima a neskôr ako stredoškolský profesor na dievčenskej meštianke v Hubertine.

Melíšek bol nielen vzdelaným, ale i príkladným a horlivým kňazom. Už skoro ráno si sadal do spovednice, aby liečil duševné rany svojich veriacich. Vynikal ako chýrny kazateľ. Jeho kázne boli ľudové a zaujímavé. Bol tiež ctiteľom Božského Srdca Ježišovho a často kázal o úcte k nemu. Vo svojej farnosti roku 1896 založil Bratstvo Božského Srdca Ježišovho a zaviedol tu pobožnosti k Božskému Srdcu. Horlivo propagoval časté i každodenné sväté prijímanie. Každoročne slávnostne slávil sviatok Božského Srdca, pozývajúc príležitostných kazateľov, najmä zo Spoločnosti Ježišovej. Pre farský kostol zadovážil sochu Božského Srdca, ktorú zhotovil Mayerische Hofkunstanstalt v Mníchove.

V predprevratovom období Melíšek podporoval, národný uvedomovací proces, šírenie slovenskej literatúry, nácvik divadelných predstavení vo Veľkých Levároch. Uprostred národného pohybu v roku 1902 sa v obci konala pripomienka jeho dvadsaťpäťročného kňazského jubilea.

Písal kázne, z ktorých časť uverejnil v časopise Kazateľna. Ľudovít Rizner v Bibliografii písomníctva slovenského uvádza tieto jeho kázne: Ročník XIV, 1894: Boh k sebe volá hriešnika a odpúšťa mu. Na Obrátenie svätého Pavla, s. 44. Prach si a v prach sa obrátiš. Na popoločmí stredu, s. 49. Z chrámu katolíckeho vychádzajú všetky milosti. Na posvätenie chrámu, s. 226. -Ročník XVI, 1896: Šiastliví sme, že žijeme po príchode Kristovom. Na Vianoce, s. 15.
Melíšek po príchode do Veľkých Levár v roku 1895 začal písať farskú kroniku. V rokoch 1911 až 1917 nieje v nej nie zaznačené. Melíšek totiž trpel cukrovkou a následnou stratou zraku. Podstúpil aj očnú operáciu vo Viedni. Ku koncu života takmer oslepol, takže bol oslobodený od moci I i i hy kňazského breviára a pri slúžení svätej omše nemusel sa viazať na záväzný liturgický text zo dňa, ale mohol sa modliť text omše, ktorý vedel naspamäť.
V 63. roku života v krajinskej nemocnici v Bratislave sa podrobil operácii, počas ktorej náhle zomrel na otravu krvi 9. apríla 1917. Bol zaopatrený všetkými potrebnými sviatosťami. Jeho telo previezli II. apríla 1917 do Veľkých Levár, kde ho nasledujúci deň pochoval gajarský farár Ján Trubíni. Vďační farníci mu postavili pomník, na ktorý prispela aj redakcia Posla Božského Srdca Ježišovho.

Časopis Posol Božského Srdca Ježišovho

Posol Božského Srdca Ježišovho sa zrodil najprv v srdci kňaza Michala Mclíška. Kcd zvážime atmosféru z konca 19. storočia na Slovensku - slovenčina bola v nemilosli ;i slovenský ľud nebol zvyknutý na čítanie - farár Melíšek musel prekonať nemalé ťažkosti pri svojom zámere vydávať slovenský časopis. Predchádzala mu zrejme dlhšia príprava, ako o tom nasvedčuje list perneckého farára Jána Novák.i eStfi /. 26. apríla IH97, uverejnený v prvom čísle. Michal Mrlíšek sa na vydávanie časopisu podujal po dohode s jezuitským pátrom Andrejom (Cubinom, ktorý mu prisMbil pomoc pri redigovaní časopisu a pre-v/.iiic redakcie po dokončení svojej záverečnej rehoľnej formácie. O tomto podujatí sa mohlo hovoriť už vo februári 1897, keď Andrej Kubina s pátrom Alojzom Daubnerom dávali dvanásťdňové misie vo Veľkých Levároch. Prvé číslo Posla vyšlo 15. júna 1897 a malo byť prípravou na sviatok Božského Srdca. Programový úvodník hovorí, že cieľom časopisu je prinášať Božie posolstvo slovenskému ľudu a šíriť v ňom úctu k Božskému Srdcu. Redaktor lu vyslovuje prorocké slová, že Posol bude obľúbeným a vítaným časopisom u slovenských katolíkov.
Prvý ročník vychádzal pod názvom Posol božského Srdca Pána ježišévho , Mal podtitul Časopis Braterstva najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Vydavateľom, majiteľom a zodpovedným redaktorom časopisu bol Michal Melíšek. Redakcia sídlila na Rímskokatolíckom farskom úrade vo Veľkých Levároch.

Posol sa tlačil v trnavskej tlačiarni Žigmunda Wintera. Texty boli v švabachuu (gotické nemecké písmo) aj v lalinke. Časopis vychádzal každý mesiac pätnásteho. Každé číslo obsahovalo 24 strán. Prvý list obálky s obrazom Pána Ježiša mal farebný papier. V prvom ročníku vyšlo sedem čísel, ktoré mali spolu 168 strán.

Úvodník hol zameraný na aktuálne témy (cieľ časopisu, vernosť katolíckej viere, nebezpečenstvo alkoholizmu, falošných vodcov, zlých kníh ,obraz dobovej výchovy).

Z obsahovej náplne časopisu zračí sa línia šírenia úcty k Božskému Srdcu (prierez dejinami, úvahy, pobožnosti). Časopis uverejňoval Ježišov životopis, zásady kresťanského života, príbehy, piesne, básne, výroky cirkevných otcov a svätcov, životopisy svätcov s obrázkami, mariánsku tematiku, listy Čitateľov (medzi nimi aj o posviacke nového kostola v susednom Závode), poďakovania Božskému Srdcu za vy-slyšanie, stručné správy, mesačný kalendár s úmyslami Apoštolátu modlitby na každý deň, modlitbu na obetovanie denného úmyslu, odkazy redakcie.
Michal Melísek v prvom ročníku Posla venoval pozornosť aj Veľkým Levárom.

V rubrike Všeličo priniesol správy o návrate Anny Valachovej vo Veľkých Levároch.z luteránstva na katolícku vieru (č. 1) a o výročnom zhromaždení učiteľov malackého dekanátu vo Veľkých Levároch, ako aj blahoželanie k dvadsaťpäťročnému účinkovaniu veľkolevárskeho učiteľa a organistu Antona Paráka. V rubrike Milodary uverejnil niekoľko poďakovaní z Veľkých Levár. V 6. čísle predstavil chrám a bratstvo Božského Srdca Ježišovho vo Veľkých Levároch.


Listáreň svedčí o živých ohlasoch na časopis. Počet odberateľov neustále vzrastal, ku koncu roku ich bolo do 800. Za odberateľov časopisu sa prihlasovali aj Slováci z Ameriky. Už 5. číslo Posla uvádza 178 odberateľov v Amerike. Najviac odberateľov bolo v štáte Panama (USA), kde žilo najviac slovenských vysťahovalcov.

Michal Melíšek v poslednom čísle prvého ročníka oznamuje, že prestáva byť redaktorom a majiteľom Posla pre pastoračnú zaneprázdnenosť. Počet odberateľov bol taký veľký, že vydávanie časopisu bolo zabezpečené. Vydávanie druhého ročníka tohoto časopisu zveril jezuitom v Trnave. S radosťou sledoval, ako sa vzmáha jeho duchovné dieťa.
Posol za vedenia slovenských jezuitov rástol kvalitou. Počet jeho odberateľov' stúpal na desaťtisíce. Do násilnej likvidácie časopisu komunistickou vládou oku 1V4V vysio dz ročníkov tohto časopisu. Po dvadsaťpäťročnom odmlčaní roku 1974 obnovili vydávanie Posla slovenskí jezuiti v Kanade, kde vyšlo 17 ročníkov. Cieľom kanadského Posla bolo spájať slovenských katolíkov a misionárov rozptýlených po celom svete. Roku 1991 v nových podmienkach náboženskej slobody vydávanie Posla sa vrátilo na Slovensko.

Posol Božského Srdca Ježišovho za sto rokov svojej existencie formoval celé generácie katolíkov. Vplyv tohto časopisu na kultúrno-náboženské povznesenie slovenského národa je nedoceniteľný. Z príležitosti významného jubilea vydavateľského počinu pozastavujeme sa na mieste jeho zrodu - vo Veľkých Levároch. S úctou si pripomíname dielo predchodcov a zanechávame pozdrav budúcim generáciám.


uverejnené na základe. písomného súhlasu autora z dňa 24.05.2007

© Milan Hromník

1997

© web úprava by:

Atreii
Všetky materiály na tejto stránke je možné použiť len s povolením ich autorov.


VELKELEVARE | Oznam | Obec dnes | Fórum | Obecná infraštruktúra | Dejiny Záhoria Blog | História | Cirkev v obci | Kultúra | Školstvo - vzdelávanie | Spolky, združenia | Príroda | Oddych a rekreácia | Šport | Fotogaléria obce | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu