WWW.VELKELEVARE.SK


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Významnejší rodáci

História > Osobnosti - rodáci

Osobnosti

Významnejší rodáci z Veľkých Lev ár

Bernhauser, Alojz - rehoľný kňaz, misionár

Narodil sa 15. januára 1897 vo Veľkých Levároch. Vstúpil do rehoľnej kongregácie Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Na kňaza bol vysvätený v Salzburgu roku 1924. Na primíciách vo Veľkých Levároch mu kázal páter Libor Mattoška, OFM. Ako misionár pôsobil v Austrálii a Novej Guinei. BoskoviČ, Ján - katolícky kňaz, bratislavský prepošt, náboženský spisovateľ, bernolákovec
Narodil sa 20. januára 1765 vo Veľkých Levároch. Bohoslovecké štúdiá absolvoval v Generálnom seminári na Bratislavskom hrade. Na kňaza bol vysvätený roku 1789. Pôsobil ako kaplán v Bratislave, neskôr ako farár v Zo-hore. Cirkevná vrchnosť jeho pozoruhodnú pastoračnú i kazateľskú činnosť roku 1826 odmenila hodnosťou kanonika Kolegiálnej kapituly v Bratislave. Roku 1829 sa stal farárom v Dóme svätého Martina v Bratislave. Dostal aj hodnosť prepošta, apoštolského protonotára a stal sa predstaveným Bratislavskej kapituly. V týchto funkciách sa prejavil ako mecén voči svojmu rodisku. Bol aj náboženským spisovateľom z kruhu bernolákovcov. V bernolákovčine písal príležitostné kázne, ktoré vynikajú kazateľskou erudíciou a dôkladnou znalosťou Svätého písma. Niektoré vyšli tlačou samostatne i v zborníku Michala Rešetku Kázne príhodné, 2. zväzok (1834). Zomrel 16. novembra 1838 v Bratislave.


Čermák, Ján - katolícky kňaz

Narodil sa 15. decembra 1909 vo Veľkých Levároch. Na kňaza bol vysvätený roku 1935. Ako kaplán pôsobil v Dolnej Krupej, ako farár v Jaslovských Bohuniciach, kde zomrel roku 1963.

Čermák, Mikuláš - jezuita, kňaz, misionár

Narodil sa 1. decembra 1920 vo Veľkých Levároch. Ako seminarista sa chcel stať misionárom, preto v roku 1942 vstúpil do jezuitskej rehole. Roku 1947 odišiel do Japonska, kde sa najskôr učil reč a potom študoval teológiu. Naučil sa výborne japončinu, ktorú ovládal slovom i písmom. Na kňaza bol vysväten> roku 1953. Stal sa prvým slovenským jezuitom - misionárom v Japonsku. ľ< vysviacke pôsobil ako profesor na jezuitskom kolégiu v Yokosuke. Roku 1964 vážne ochorel a liečil sa v USA. Roku 1966 sa vrátil do Japonska, kde vyučoval angličtinu. Po zhoršení zdravotného stavu znovu odišiel do USA. Popri liečení vypomáhal v menších farnostiach. Zomrel 12. apríla 1990.

Mons. Hollý, Ľudovít - katolícky kňaz

Narodil sa 6. novembra 1921 vo Veľkých Levároch. Na kňaza bol vysv;ii<n\ roku 1951 v Bratislave. Pôsobil ako kaplán v Sládkovičove, Bratislave, Pil fanoch, Leopoldove, ako farár v Borskom Mikuláši, Maduniciach, Trnave a v Moravanoch nad Váhom. V roku 1973 dostal titul monsignora (pápežskí ho kaplána) a dva roky bol riaditeľom biskupskej kancelárie.

Hubner, Augustín -jezuita, kňaz, pedagóg, odborný spisovateľ

Narodil sa 24. júla 1844 vo Veľkých Levároch. Roku 1860 vstúpil do
Spoločnosti Ježišovej. Väčšinu života pôsobil v Trnave, kde prednášal latinčinu a gréčtinu a vypomáhal v pastorácii.

Jurkovič (Hrušovský), Jozef-katolícky kňaz, osvetový pracovník

Je rodákom z Veľkých Levár. Bol kňazom Banskobystrickej diecézy. Po penzionovaní žil v rodisku a konal tu drobnú buditeľskú a kultúrnu činnosť medzi ľudom pred prevratom roku 1918. Založil v obci Tovarišský spololok pre mládež, ktorý hrával divadelné predstavenia, čítal a rozširoval slovenské knihy a časopisy, učil písaniu, racionálnemu hospodáreniu, pestovaniu stromov, včeláreniu, aktivizoval sa pred voľbami. Pochovaný je na tunajšom katolíckom cintoríne. Po ňom je pomenovaná jedna z ulíc obce.

Krajčírovič, Ján - jezuita

Narodil sa vo Veľkých Levároch 1. januára 1724. Bol Slovák, ktorj ll ili I I naučil po maďarsky a po latinsky. Ovládal aj nemčinu. Do rehoľnej Spoliu II Ježišovej bol prijatý vo Viedni. Roku 1743 nastúpil do jezuitského nu I v Trenčíne. Študoval na viedenskom Pazmáneu.Pantl, Jozef - katolícky kňaz

Narodil sa roku 1794 vo Veľkých Levároch. Na kňaza bol vysvysvätený v roku 1817. Na primíciách mu kázal miestny rodák Ján Boskovič, ktorý primičnú kázeň vydal tlačou v Bratislave.

Silberkorn, Rudolf - katolícky kňaz

Narodil sa roku 1888 vo Veľkých Levároch. Zomrel roku1957 v USA.

Šikuta, Mikuláš - katolícky kňaz

Narodil sa 27. júna 1889 vo Veľkých Levároch. Na kňaza bol vysväter roku 1912. Pôsobil ako správca habánskej kaplnky v rodisku, ako kaplán \ Veľkých Súrovciach, ako farár v Rohožníku. Roku i 958 bol penzionovan Zomrel 5. februára 1961 vo Veľkých Levároch, kde je aj pochovaný.

Schordann, Žigmund - lekár, univerzitný profesor

Narodil sa 22. júla 1794 vo Veľkých Levároch v statkárskej rodine. V rokoc 1801-1811 absolvoval stredoškolské štúdiá v Bratislave. V rokoch 1811-181 študoval medicínu v Pešti, kde už roku 1815 bol pomocným asistentom na k, tedre biológie. Po štúdiách rok bol na študijnom pobyte vo Viedni. Roku 181 získal doktorát na peštianskej univerzite. Pôsobil ako profesor na Lekárskej f kulte v Pešti do roku 1856. Popri pedagogickej činnosti zaoberal sa výskumo nižších živočíchov a pri tejto práci ako jeden z prvých používal mikrosko Tlačou vydal lekársku dizertáciu (1817) a monografickú prácu o cholere, v kt< rej využil vlastné poznatky a skúsenosti, získané roku 1831 v boji proti tej epidémii (1831). Rozsiahlu knižnicu a väčšinu majetku vo forme financií základiny pre chudobných študentov zanechal Lekárskej fakulte v Pešti. Zomr 11. apríla 1862 v Budapešti.


PhDr. Štefánek, Anton -univerzitný profesor, sociológ, redaktor a publicista

Narodil sa 15. apríla 1877 vo Veľkých Levároch. Navštevoval nemeckú ň dovú školu v Drôsingu. V rokoch 1898-1902 absolvoval vysokoškolské štúd na univerzite vo Viedni. Vydával revue Slovenský obzor v Budapešti (190' 1908), redigoval Ľudové noviny v Skalici (1908-1910). bol šéfredaktoroi Slovenského denníka v Budapešti (1910-1915) a redaktorom Národných liste v Prahe (1915-1918). V rokoch 1918-1923 bol vládnym referentom na Ministe štve s plnou mocou pre správu Slovenska v Bratislave. Od roku 1924 pôsobil r Ministerstve školstva v Prahe a od roku 1929 bol ministrom školstva a národní osvety. Zaslúžil sa o postavenie štátnej meštianskej školy vo Veľkých Levárocl ktorá bola po ňom pomenovaná. V rokoch 1937-1949 pôsobil ako profesc aplikovanej sociológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Br; tislave. Je autorom vlastivedného diela Základy sociogniťie Slovensku. V n koch 1945-1946 bol rektorom Univerzity Komenského v Bratislave. Od rok 1949 žil na dôchodku. Zomrel 19. apríla 1964 v Žiari nad Hronom.

Wenckheim, Fridrich Mária Hypolit - katolícky kňaz

Narodil sa 12. augusta 1895 vo Veľkých Levároch ako syn miestneho veľke statkára grófa Štefana Wenckheima a grófky Margity Pálfiovej. Na kňaza b< vysvätený roku 1919 v Košiciach. Na primíciách vo Veľkých Levároch m kázal páter Libor Mattoška, OFM. Bol kňazom Ostrihomskej arcidiecéz a po vzniku Česko-slovenskej republiky prešiel pôsobiť do USA.Wilhelm, František - národný buditeľ, publicista

Narodil sa vo Veľkých Levároch. Ako dôverník a spolupracovník dr. Pavla Blahu bol aktívnym účastníkom na všetkých národných a politických akciách vo Veľkých Levároch a na okolí. Písal správy do novín (Ľudové noviny, Slovenský denník B i) O politických prejavoch na Záhorí, pracoval v spolkoch, rozširoval slovenské časopisy. Začiatkom prvej svetovej vojny ho poslali na front. Po prevrate sa venoval národnovýchovnej práci v rozličných spolkoch, hlavne v Sokole. Bol spoluzakladateľom a starostom sokolskej jednotky vo Veľkých Levároch.


uverejnené na základe. písomného súhlasu autora z dňa 24.05.2007

© Milan Hromník

1997

© web úprava by:

Atreii
Všetky materiály na tejto stránke je možné použiť len s povolením ich autorov.
VELKELEVARE | Oznam | Obec dnes | Fórum | Obecná infraštruktúra | Dejiny Záhoria Blog | História | Cirkev v obci | Kultúra | Školstvo - vzdelávanie | Spolky, združenia | Príroda | Oddych a rekreácia | Šport | Fotogaléria obce | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu